Training “Het voeren van een “keukentafelgesprek” en het toepassen van sociale netwerkstrategieën”

De invoering van de WMO, de veranderingen in de AWBZ, de transitie in de jeugdzorg  hebben tot gevolg dat de nadruk in de hulpverlening komt te liggen op de zelfredzaamheid van de cliënt en het inzetten van zijn/haar sociale netwerk: de zogenoemde Kanteling. Hulpverleners vestigen zich in de wijk, stimuleren eigen kracht van de burger, werken resultaatgericht en verstevigen bestaande netwerken of zetten nieuwe netwerken op.

Doelgroep

Wmo-consulenten, professionals van maatschappelijke organisaties als zorgloketmedewerkers, ouderenadviseurs, consulenten, maatschappelijk werkers, sociale raadslieden , jeugdhulpverleners, MBO+ en HBO niveau

De training bestaat uit twee delen:

1. Het voeren van een “ keukentafelgesprek”: In dit gesprek brengt de consulent, hulpverlener de vragen, problemen  en mogelijkheden van de klant en zijn/haar netwerk ten aanzien van verschillende leefgebieden als lichamelijke en psychische gezondheid, inkomen, maatschappelijke participatie, huisvesting in kaart. Hij/zij motiveert de klant om zelf de regie te nemen voor zover mogelijk en eigen netwerken te onderzoeken en in te zetten. Aan het eind van het gesprek is er een eerste plan van aanpak, SMART geformuleerd.

2. Kennis vergaren over en oefenen met het opzetten en versterken van sociale netwerken. In dit onderdeel komt aan de orde welke sociale netwerken ingezet kunnen worden en hoe je dit kunt helpen  versterken, organiseren en begeleiden. Vormen zijn huiskamerbijeenkomsten, het Familienetwerkberaad en de Eigen kracht conferentie. Welke vorm ingezet wordt is afhankelijk van de vraag. Aan de hand van casuïstiek zetten we in de vorm van een rollenspel een beraad of conferentie neer.

Resultaat

Na de training zijn de deelnemers zich bewust van welke vaardigheden van belang zijn bij deze “nieuwe”  manier van werken. Zij weten hoe een effectief “keukentafelgesprek”  te voeren waarin de vragen van de cliënt duidelijk worden, netwerken in kaart gebracht zijn en een eerste plan van aanpak gemaakt is.

Zij hebben kennis van verschillende sociale netwerkstrategieën en hebben geoefend met het organiseren van een sociaal netwerk.

Duur van de training

De duur van de training is afhankelijk van de leerdoelen. Deze training duurt minimaal twee dagen.

Aandal deelnemers

Het maximum aantal deelnemers is twaalf.