Training Methodieken voor het vraaggericht werken en het versterken van de eigen kracht van ouders en jeugdigen

In het kader van de transitie van de Jeugdzorg gaat er veel veranderen.
Een van de doelen van het nieuwe jeugdstelsel is dat ouders en jeugdigen hun eigen kracht en die van de omgeving benutten bij het oplossen van ontwikkel-, opvoed- en opgroeiproblemen. Een team, waarin professionals met diverse achtergronden en opleidingsniveaus werkzaam zijn, ondersteunt hen daarbij. De  jeugdzorgwerker werkt outreachend en vormt de spil in de zorg voor de jeugd dicht bij het gezin. Het stimuleren en motiveren van de eigen kracht en verantwoordelijkheid, eigen initiatief, zelfredzaamheid en regie zijn  kerntaken van de hulpverlener. Dit betekent deels een andere houding en werkwijze dan voorheen: vraaggericht en systeemgericht werken, de verantwoordelijkheid laten waar deze hoort, de kracht van het gezin en het sociale netwerk eromheen vinden, stimuleren, versterken en benutten.

Het doel

Het doel van de training is de deelnemers inzicht te geven in de benodigde competenties voor deze functie en methodieken aan te reiken om zich deze ‚Äúnieuwe‚Ä̬† manier van werken eigen te maken.

Het resultaat

Na de training zijn de deelnemers zich bewust van welke houding en vaardigheden van belang zijn bij de ‚Äúnieuwe‚Ä̬† manier van werken
Zij kennen hun eigen kracht en hun valkuilen
Zij kunnen de keuze en de regie bij het gezin laten
Zij weten hoe een effectief ‚Äúkeukentafelgesprek‚Ä̬† te voeren waarin de vragen van het gezin¬†¬† duidelijk worden en de eigen kracht van ouders en kinderen en hun sociale netwerken in kaart gebracht zijn
Zij kunnen door middel van het oplossingsgericht werken en de motiverende  gespreksvoering  de ander stimuleren en ondersteunen zijn, haar eigen kracht en sociale netwerken in te zetten.

De werkwijze tijdens de training is, naast cognitieve overdracht, vooral gebaseerd op inzicht krijgen in de eigen houding en gedrag. Geboden wordt een veilig klimaat voor feedback. Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van de aanwezige deskundigheid. De theorie wordt steeds ondersteund door oefeningen en simulaties uit de praktijk van de organisatie.  Om de werkelijkheid zo dicht mogelijk te benaderen wordt gebruik gemaakt van een professionele rollenspelacteur.

Aantal deelnemers

Het aantal deelnemers is maximaal 12 per groep

Duur van de training

De training duurt twee dagen.