Training “Promoten en profileren in de Zorg ”

De komende jaren gaat er veel veranderen binnen het sociaal domein: De transitie van de jeugdzorg, de overheveling van de begeleiding uit de Awbz en de Wet werken naar vermogen naar de gemeenten. Als organisatie dien je te bewijzen dat je bestaansrecht hebt en je te laten zien. Dit betekent voor de medewerkers dat zij (meer) proactief gaan handelen, samenwerkingsverbanden initiëren of verstevigen, nieuwe klanten benaderen en de professionaliteit van hun organisatie helder, duidelijk en enthousiast kunnen overbrengen.

Voor de medewerkers is dat over het algemeen een nieuwe taak.

Het doel van deze training is de competenties (kennis, vaardigheden, houding, inzicht) van de deelnemers, nodig voor bovenstaande taken, uit te breiden of aan te scherpen zodat zij  met enthousiasme en zelfvertrouwen deze taken kunnen uitvoeren.

Onderwerpen

In de training gaan we aan de slag met

 • Een proactieve houding, wat betekent dat?
 • Waar liggen de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van de organisatie: SWOT analyse
 • Waar vind je potentiële klanten?
 • Ken je klant, zijn vragen, problemen, wensen en behoeften
 • Ken je diensten en producten, de sterke punten en de “unique selling points”
 • Weet hoe je de eigenschappen van diensten en producten ombuigt naar voordelen voor de klant
 • Het eerste contact leggen met  organisaties: voorbereiding, opening, aansluiten bij de  behoeften van de klant en afsluiting. Hoe kom je verder dan de receptie, hoe kun je ervoor zorgen dat je een afspraak krijgt.
 • Het kort presenteren van wie je bent, wat je kunt: “elevator pitch”
 • Het luisteren en oppikken van signalen en behoeften van klanten, de juiste vragen stellen en hierop inspelen
 • Het omgaan met de weerstand en bezwaren van de klant
 • Positief en concreet taalgebruik
 • Het belang van non verbale communicatie, lichaamstaal en stemgebruik

Het programma

Het definitieve programma wordt in overleg met de teamleider en de deelnemers vastgesteld. Voor aanvang van de training mailen we de deelnemers een formulier waarop zijn hun wensen kunnen aangeven.

De werkwijze

De werkwijze tijdens de training is, naast cognitieve overdracht, vooral gebaseerd op inzicht krijgen
in en het verbeteren van de eigen houding en gedrag. Geboden wordt een veilig klimaat voor feedback. Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van de aanwezige deskundigheid . De theorie wordt ondersteund door oefeningen en simulaties uit de praktijk.
Ter voorbereiding en tussen de bijeenkomsten van de training maken de deelnemers een opdracht zodat zij effectiever gebruik maken van het behandelde in de training.

Duur van deze training

De duur van dit traject is drie bijeenkomsten.

Locatie

De training zal worden gehouden op een geschikte locatie. Er dient voldoende ruimte te zijn en de stoelen dienen verplaatsbaar te zijn. Er is een flipover met schrijfmateriaal, een beamer  en er zijn pennen en papier voor de deelnemers.

Het aantal deelnemers

Het aantal deelnemers is maximaal twaalf.